Økonomi

Takster og værdigrænser

Nedenstående takster og værdigrænser er gældende pr. 1. januar 2020.

Bundfradrag

Bundfradraget ved beregning af boafgift kr. 289.000.

Bundfradrag ved gaveafgift kr. 64.300 for børn og børnebørn og kr. 22.500 for svigerbørn.

Værdigrænser

Værdigrænsen for boudlæg kr. 44.000,-.

Værdigrænsen for udlæg til efterlevende ægtefælle er reguleret til kr. 760.000,- (Husk, at alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes).

Arveladeren kan, jfr. arvelovens § 5, ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn. Beløbet kan pr. 1/1 2020 begrænses til en værdi af kr. 1.260.000,-.

Begravelseshjælp

I henhold til § 160 i Sundhedsloven yder bopælskommunen en formueafhængig begravelseshjælp. Der er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen. Begravelseshjælpen reguleres én gang årligt med en satsreguleringsprocent. Regulering sker hvert år pr. 1. januar.

Under henvisning til ovenstående har Sundheds- og Ældreministeriet meddelt, at formuegrænser og satser for begravelseshjælp udgør følgende beløb:

Begravelseshjælp

Børn under 18 år kr. 9.550,-.

Personer på 18 år og derover kr. 11.400,-.

Formuegrænser gældende for voksne

Personer u/ægtefælle eller børn under 18 år kr. 19.150,-.

Personer m/ægtefælle eller børn under 18 år kr. 38.200,-.

Minimumsbeløbet på kr. 1.050,- for personer født før 1. april 1957 er stadig gældende.

Beregning og udbetaling af begravelseshjælp

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales. Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

  1. Personer under 18 år: Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på kr. 9.400,- til personer under 18 år.
  2. Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år: Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.400,-  hvis ægtefællernes samlede formuen er under kr. 38.200,-. D.v.s. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 38.200,-  således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 49.600,-.
  3. Personer på 18 år og derover: Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.400,-, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 19.150,-. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 19.150,-  således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 30.550,-.

 

 

Borger.dk har lavet et meget overskueligt link, til hvad man skal gøre efter et dødsfald. Det går ud på, at man besvarer nogle få spørgsmål og så laver de brugerdefinerede links, man har brug for og sortere ligegyldige links fra. Hvis man har spørgsmål til nogle af tingene, er i velkomne til at kontakte os.

Læs også: Beskatning af formue

Læs også: hvilke forsikringer der findes