Bugtens Begravelsesforretning

Økonomi

Bobehandling gennem skifteretten

Du og dine medarvinger skal nu tage stilling til, hvad der skal ske med afdødes værdier, ejendele og eventuel gæld.
Er dødsboet relativt let at overskue, vil du og dine medarvinger formentlig kunne gøre det selv med vejledning fra skifteretten. Er boet mere kompliceret, kan du og dine medarvinger have brug for rådgivning fra fx en advokat eller en revisor.

Skifteformer

Du og dine medarvinger vil få vejledning af skifteretten til at finde frem til, hvilken skifteform der passer bedst til jeres konkrete situation.

Ud af syv forskellige skifteformer er følgende de fem mest brugte:

1. Boudlæg

Hvis afdøde kun efterlader sig en mindre formue, efter udgifterne til begravelsen er betalt, og afdødes bolig er ryddet, går boet til afdødes nærmeste pårørende. Afdødes eventuelle gæld skal ikke betales. (se værdiggrænse længere nede på denne side)

2. Uskiftet bo

En længstlevende ægtefælle har ret til at få boet efter sin afdøde ægtefælle udleveret til uskiftet bo, hvis Skifteretten vurderer, at længstlevende ægtefælle vil få en økonomi, hvor der er råd til at betale de fælles regninger, og hvis der er fælles børn eller afdødes særbørn giver tilladelse. Ved uskiftet bo udsættes delingen med ægtefællernes børn, indtil længstlevende ægtefælle dør eller vil gifte sig igen.

3. Ægtefælleudlæg

Ved et ægtefælleudlæg skiftes boet på en måde, så ægtefællen kan overtage hele boet. Der er dog et krav om størrelsen på boets samlede formue og gæld. (se værdiggrænse længere nede på denne side)

4. Privat skifte

Arvinger, der er enige om det, kan vælge at skifte privat.
Det betyder, at du og dine medarvinger skal være enige om, hvordan boet skal deles, og hvem der er arvinger. Det er også et krav, at boet skal være solvent. Det vil sige, at boets formue skal være større end gælden. Desuden skal mindst én af arvingerne være solvent (altså kunne betale sine regninger).

5. Bobestyrerbehandling

I nogle tilfælde udpeger skifteretten en professionel bobestyrer til at stå for bobehandlingen.
Det sker fx når:

Takster og værdigrænser

Nedenstående takster og værdigrænser er gældende pr. 1. januar 2023.

Bundfradrag

Bundfradraget ved beregning af boafgift kr. 321.700.
Bundfradrag ved gaveafgift kr. 71.500 for børn og børnebørn og kr. 25.000 for svigerbørn.

Værdigrænser

Værdigrænsen for boudlæg kr. 49.000,-.
Værdigrænsen for ægtefælleudlæg er reguleret til kr. 850.000,- (Husk, at alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes).
Arveladeren kan, jfr. arvelovens § 5, ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn. Beløbet kan pr. 1/1 2023 begrænses til en værdi af kr. 1.410.000,-.

Begravelseshjælp

I henhold til § 160 i Sundhedsloven yder bopælskommunen en formueafhængig begravelseshjælp. Det er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen. Begravelseshjælpen reguleres én gang årligt med en satsreguleringsprocent. Regulering sker hvert år pr. 1. januar.
Under henvisning til ovenstående har Sundheds- og Ældreministeriet meddelt, at formuegrænser og satser for begravelseshjælp udgør følgende beløb:

Maks begravelseshjælp: 
Børn under 18 år kr. 10.100,-.
Personer på 18 år og derover kr. 12.100,-.

Formuegrænser gældende for voksne

Personer u/ægtefælle eller børn under 18 år kr. 20.300,-.
Personer m/ægtefælle eller børn under 18 år kr. 40.500,-.
Minimumsbeløbet på kr. 1.050,- for personer født før 1. april 1957 er stadig gældende.

Beregning og udbetaling af begravelseshjælp

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales. Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

1. Personer under 18 år: Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på kr. 10.100,- til personer under 18 år.

2. Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.100,-  hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 40.500,-. D.v.s. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 40.500,-  således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 52.600,-.

3. Personer på 18 år og derover: Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.100,-, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 20.300,-. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 20.300,-  således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 32.400,-.

En varm anbefaling

borger.dk har de lavet en overskuelig guide, til hvad man skal gøre efter et dødsfald. Det går ud på, at man besvarer nogle få spørgsmål og så laver de brugerdefinerede links, man har brug for. Hvis man har spørgsmål til nogle af tingene, er man altid velkomne til at kontakte os.

Skatteforhold

Når en ægtefælle dør, medfører det som regel ændringer i den efterladtes skatteforhold. Det betyder, at man skal henvende sig til skattekontoret i sin kommune for at få lavet forskudsregistreringen om. En lang række dødsboer er for små til at være skattepligtige. Grænsen for, hvornår dødsboet undgår skattepligt, bliver reguleret hvert år. Man bør rådføre sig med det lokale skattekontor, inden man beslutter, hvordan dødsboet skal afsluttes.
Hvis du er nysgerrig på mere har Skat.dk en guide til dette. Læs mere her.
Udbetalingen fra en forsikring indgår i afdødes bo, hvis afdøde ikke har skrevet, hvem der skal modtage forsikringssummen. Hvis der derimod er indsat en modtager i forsikringen, så får modtageren forsikringssummen direkte, og pengene tæller ikke med i afdødes bo.

judge, court, gavel-4199434.jpg

Forsikring ved død

Arbejdsskadeforsikring

Når et dødsfald sker som følge af en arbejdsskade, får de efterladte, ud over erstatningssummen, også et overgangsbeløb. Dette beløb skal dække de umiddelbare udgifter i forbindelse med dødsfaldet.

Gruppelivsforsikring

De fleste fagforeninger og enkelte arbejdspladser har en gruppelivsforsikring, som medlemmerne automatisk betaler til. Gruppelivsforsikringer, der er tegnet i et pengeinstitut, som en del af en kapitalpension, har fradragsberettigede præmier, og derfor skal der betales 40 procent i skat af forsikringssummen, når den bliver udbetalt.
Ved øvrige gruppelivsforsikringer kan man ikke trække præmierne fra i skat, men her er hele forsikringsudbetalingen skattefri.

Andre forsikringer

Når dødsfaldet er sket som følge af en ulykke, har tre forsikringstyper særlig interesse:

For den sidste gælder, at der bliver udbetalt et såkaldt overgangsbeløb. Overgangsbeløbet har ikke noget at gøre med en senere sum til erstatning for tab af forsørger.

Scroll til toppen